สำหรับนักเรียน


I-NET (Islamic National Educational Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา

  1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546
  2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
  3. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น