สำหรับนักเรียน


B-NET ย่อมาจาก Buddhism National Educational Test หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์ของการสอบ B-NET

1.   เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ในวิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย วิชาศาสนปฏิบัติ และวิชาภาษาบาลี 

2.   เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา

3.  เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

4.  เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา

5.  เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

B-NET จัดสอบให้แก่ผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   2551  ในวิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย  วิชาศาสนปฏิบัติ  และวิชาภาษาบาลี  ในระดับชั้น ม.3 และ  ม.6

หน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนที่สอบ B-NET ได้แก่  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

B-NET สอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

ประกาศผลสอบ B-NET วันที่ 31 มีนาคม 2556 ผ่านทางเว็บไซ์ สทศ. www.niets.or.th