สำหรับนักเรียน


สืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดการระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing - house)  โดยยึดหลักการและวัตถุประสงค์ 2 ประการ  คือ  1)  มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา  ดำรงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์ในการที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และ 2) นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสนใจ  หรือมีความถนัดดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับระบบการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ดังกล่าว  ทปอ. จึงได้มอบหมายให้  สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ  ใน  7  วิชา  คือวิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์  วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา  เพื่อนำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง  นอกจากนี้  ผลคะแนนวิชาสามัญ  7  วิชา  ยังนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ในสถาบันที่อยู่ในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เห็นว่า  ข้อสอบกลาง  ที่จัดสอบโดย สทศ. คือ วิชาสามัญ  7  วิชา  และ  GAT/PAT  มีการพัฒนาและใช้ร่วมกันในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรง  แต่รายวิชาดังกล่าว  ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาการทดสอบของนักเรียนสายศิลป์  จึงเห็นควรเพิ่มวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนสายศิลป์  และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ดังนั้น  ในปีการศึกษา  2559  สทศ. จะจัดการทดสอบวิชาสามัญจากเดิม  7  วิชา  เพิ่มอีก  2  วิชา  คือ  วิชาคณิตศาสตร์  2  และวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  รวมเป็น  9  วิชา

สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2555  โดยจัดการทดสอบปีละ  1  ครั้ง  ในช่วงเดือนมกราคม  สำหรับปีการศึกษา  2559  ทปอ.  มีมติกำหนดการสอบในเดือนธันวาคม  2558

ไม่ได้  เพราะการสอบ  9  วิชา  ทปอ.  ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบ ณ  วันสอบว่าต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6  ขึ้นไปเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายวิชา  ต้องดำเนินการภายในกำหนดการการรับสมัครสอบเท่านั้น  โดยแบ่งเป็น  3  กรณี  ดังนี้

1. สมัครสอบแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงิน  ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบใหม่ได้ โดยเลือกวิชาที่จะสอบใหม่ และพิมพ์ใบจ่ายเงินใบล่าสุดไปชำระเงินเท่านั้น  หากผู้สมัครสอบสมัครสอบใหม่แต่ใช้ใบชำระเงินใบเดิม  สถานะการชำระเงินของผู้สมัครสอบจะไม่เปลี่ยนแปลง
ต้องติดต่อ สทศ. ทันที

2. สมัครสอบและชำระเงินแล้ว  ให้ผู้สมัครสอบสมัครสอบเฉพาะวิชาที่ต้องการเพิ่มเติมเท่านั้น และพิมพ์ใบชำระเงินไปชำระเงิน  ระบบจะรวมวิชาทุกใบสมัครที่ชำระเงินแล้วให้เองอัตโนมัติ  สำหรับการเปลี่ยนแปลงรายวิชาไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องสมัครสอบเพิ่มเติมเท่านั้น

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสอบในระบบ  แบ่งเป็น

1. ข้อมูลที่ผู้สมัครสอบไม่สามารถแก้ไขได้เอง  คือ 1) คำนำหน้าชื่อ 2) ชื่อ 3) นามสกุล และ 4) เลขประจำตัวประชาชน  ผู้สมัครสอบต้องส่งเอกสารมายัง สทศ. ทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ e-mail : testingservice@niets.or.th สทศ. จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลหลังจากได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ไม่เกิน  2  วัน 

2. ข้อมูลอื่นๆ  ในระบบ นอกจากข้อมูลตามข้อ 1  ผู้สมัครสอบ สามารถแก้ไขข้อมูลได้เองในระบบส่วนบุคคลการดำเนินการแก้ไขข้อมูลต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่ สทศ. กำหนด

คะแนนวิชาสามัญ  9  วิชา  มีอายุ  1  ปี  (นับจากวันที่สอบ)

สำหรับการขอใบรายงานผลการสอบ สามารถดำเนินการได้  3  วิธี  คือ

       วิธีที่  1    ขอใบรายงานผลผ่านระบบ E-SCORE หน้าเว็บไซต์ของ สทศ.

       วิธีที่  2    ขอใบรายงานผลด้วยตนเองที่ สทศ.

       วิธีที่  3    ขอใบรายงานผลทางไปรษณีย์  โดยส่งแบบคำร้อง(ดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปรษณีย์ธนาณัติ(ค่าธรรมเนียมเป็นเงิน  20  บาท/แผ่น) และซองเปล่าสำหรับใส่ใบรายงานผล  ติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตนเอง

กรณีที่กดพิมพ์ใบจ่ายเงิน หรือบัตรแสดงข้อมูลสถานที่สอบ  เลขที่นั่งสอบ แล้วไม่ปรากฎหน้าจอใหม่  ให้ดำเนินการดังนี้

 

1.  ให้ผู้สมัครสอบเลือกเมนูด้านบนคำว่า TOOLS

 

2.  ไปที่ POP UP BLOCKER  แล้วเลือกคำว่า TURN OFF POP UP BLOCKER 

3.  แล้วกดคำว่า พิมพ์