สอบราคาจ้างพิมพ์ พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นปร

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สำหรับสนามสอบและกรรมการกลาง จำนวน 55,000 เล่ม และสำหรับกรรมการคุมสอบ จำนวน 106,000 เล่ม

ดาวน์โหลด