ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ไฟเขียวงบฯกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ศธ.ทุ่ม92ล.หนุนไอซีทีการศึกษา-เพิ่มคุณภาพการสอน

12 พ.ย. 2557 10:10 น.

ผู้อ่าน

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่มีพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ. เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 92.77 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสู่ Smart Education และพัฒนาเรื่องไอซีที ผ่านกองทุน โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนงาน 1.แผนงานจัดสรรทุน เพื่อสนับสนุนโครงการเชิงรับ 70 ล้านบาท และโครงการเชิงรุก 10 ล้านบาท



2.แผนงานบริหารกองทุน ได้แก่ งบประมาณบุคลากร งบประมาณดำเนินงาน และค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 12.77 ล้านบาท แบ่งการดำเนินการออกเป็น 8 โครงการ 1)โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้และเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับหลักสูตรท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างผ่านโมบาย 2) โครงการคลังข้อสอบและห้องสอบ เสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ 3) นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ร่วมกับแบบเรียนของศธ.



4) โครงการเปลี่ยนรูปแบบของความรู้ ภายในกระบวนการการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้บูรณาการ ระหว่างการสอนเพื่อปรับเปลี่ยน มโนมติผ่านสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ ร่วมกับกลวิธีการจัดและประเมินผล เพื่อการพัฒนาของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียน 5) ระบบสนับสนุนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านในโรงเรียนตามความสามารถและความชอบรายบุคคล 6) โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา



7) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับชั้นม.1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ 8) เครื่องมือสร้างการเรียนรู้ การเขียนบทความทางวิชาการ



ที่ประชุมยังเห็นชอบ ร่างแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2558-2560 ทั้ง 4 แผน ของกองทุน 1.แผนยุทธศาสตร์กองทุน 2.แผนดำเนินงาน และงบประมาณการใช้จ่ายเงินกองทุน 3.แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล และ 4.แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

เครดิต ข่าวสด