ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557

23 ธ.ค. 2557 09:16 น.

ผู้อ่าน

        ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2557 โดยกำหนดเปิดซอง ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นั้น
 
        บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างฯ ได้แก่ บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์(1977) จำกัด โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 339,457.50 บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
 
 
 
 
        ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557