การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ดาวน์โหลด