ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลสอบ O-NET ไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยอริยสัจ 4”

19 ต.ค. 2561 16:34 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการครู ณ ห้องประชุมโรงแรมอีโค่อินน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลสอบ O-NET ไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยอริยสัจ 4”

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยอริยสัจ 4” โดยบรรยายให้ความรู้และอธิบายถึงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ การบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) การนำผลการทดสอบ O-NET ฉบับที่ 1 – 6 ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ การเชื่อมโยงคุณภาพผู้เรียนจากหลักสูตรสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลสอบ O-NET ไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยอริยสัจ 4”

ในช่วงบ่าย ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวชี้วัดจากหลักสูตรเพื่อจัดทำแบบทดสอบรวบยอด และการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมด้านพุทธพิสัยเพื่อวางแผนการสอน การสร้างข้อสอบตามบัตรข้อสอบ (Item Card) รวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงทำแบบสอบถามความคิดเห็นกี่ยวกับการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลสอบ O-NET ไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยอริยสัจ 4”

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลสอบ O-NET ไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยอริยสัจ 4”

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลสอบ O-NET ไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยอริยสัจ 4”