ผอ.สทศ. เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขยายสนามสอบ และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขยายสนามสอบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (National Digital Testing) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรม  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวน 65 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง B411 และ B414 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม