ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ป.ป.ช.เชิญชวนทุกภาคส่วนรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน

6 ธ.ค. 2561 09:29 น.

ผู้อ่าน

รัฐบาล ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. ภาคีเครือข่ายจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม ชูแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ภาพ ป.ป.ช.เชิญชวนทุกภาคส่วนรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption 2003, UNCAC) ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 โดยอนุสัญญาฉบับนี้มีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกได้ประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) และต่อมาประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นลาดับที่ 149

ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติดังกล่าวได้เห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต จึงมีการรวมพลังความร่วมมือโดยรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ขึ้น 2 กิจกรรม คือ

 กิจกรรมที่ 1 “เดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์ – รัฐ ร่วมใจไม่เอาคอร์รัปชัน” ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “GOOD GUY RUN 2018” ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 04.00 – 08.00 น. ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกที่ต้องการนำหลักส่งเสริมสุขภาพร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ส่งเสริมความดีร่วมต้านการทุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น
 
กิจกรรมที่ 2 การประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยความร่วมมือของรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ในส่วนภูมิภาค จะมีการจัดพร้อมกันทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด หอการค้าจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในจังหวัดด้วยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อแสดงพลังพร้อมกัน
 
 
ขอบคุณข่าว : เดลินิวส์