รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

บัดนี้ กระบวนการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ 1 อัดรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ดังนี้

ดาวน์โหลด