ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ชงตัดสิทธิ์์ขอตำแหน่งวิชาการพวกละเมิดทางเพศ

24 เม.ย. 2558 10:34 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ชงตัดสิทธิ์์ขอตำแหน่งวิชาการพวกละเมิดทางเพศ

วันนี้( 23 เม.ย.) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ. อ.)เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปี 2558 ใน 78 แห่ง มีจำนวน 183,335 คน แบ่งเป็น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 29,466 คนคิดเป็น 16.07%พนักงานมหาวิทยาลัย 100,156 คน คิดเป็น 54.63% พนักงานราชการ 2,202 คนคิดเป็น 1.20% ลูกจ้างประจำ 13,809 คน คิดเป็น 7.53% ลูกจ้างชั่วคราว 35,179 คน คิดเป็น 19.19% และอื่น ๆ 2,523 คน คิดเป็น 1.38% เมื่อจำแนกประเภทเป็นบุคลากรและประเภทสายงานพบว่ามีบุคลากรสายวิชาการ 60,060 คน คิดเป็น 33%บุคลากรสายสนับสนุน 123,275 คน คิดเป็น 67%

ดร.กฤษณ พงศ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวน 10,621 คน แบ่งเป็น ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.) 251 คน รองศาสตราจารย์(รศ.) 3,325 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.)7,045 คน โดยอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 5,109 คน มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ 2,014 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) 2,156 คนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 1,709 คนทั้งนี้ในมรภ.ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ศ.เลยขณะที่มทร.มีผู้ดำรงตำแหน่ง ศ.เพียง 1 คน นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการร่างประกาศก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. เพื่อเปิดกว้างให้นักวิชาการสายรับใช้สังคม สายปฏิบัติการสอน และผู้ที่ทำงานวิจัยต่างๆได้มีช่องทางในการขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเท่านั้น

“ ที่ประชุมยังมีความเห็นว่า ก.พ.อ.ควรกำหนดนโยบายในการเร่งรัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในสายงานวิชาการให้มี วุฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน รวมถึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไปดูรายละเอียดในข้อกฎหมายให้รอบด้าน ทั้งกระบวนการ ความมีจริยธรรมของผู้ที่จะขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีข้อเสนอว่ากรณีที่เคยมีประวัติล่วงละเมิดทางเพศ นักศึกษาหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานก็อาจจะถูกตัดสิทธิใน การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น รวมถึงขอให้มีการแยกประเภทของบุคลากร และประเภทของสถาบันอุดมศึกษาให้ชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลให้สามารถพัฒนาคุณภาพ ได้ตรงตามเป้าหมาย ” รมช.ศธ.กล่าว