ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2558

     ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558 โดยกำหนดเปิดซอง ในวันที่ 21 เมษายนพ.ศ. 2558 นั้น
 
     บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างฯ ได้แก่ บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด