ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

แอดมิชชั่น'58 ว่าง1.18แสน สมัคร10-17พ.ค.

30 เม.ย. 2558 10:59 น.

ผู้อ่าน

ภาพ แอดมิชชั่น'58 ว่าง1.18แสน สมัคร10-17พ.ค.

รับสมัครแอดมิชชั่นกลางเริ่ม 10-17 พฤษภาคม 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อสถาบันอุดมศึกษา 1 กรกฎาคม ปีนี้มีที่นั่งว่าง 118,528 รองรับ เพิ่มช่องทางจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ย้ำกำหนดจ่ายวันสุดท้าย 19 พ.ค.58

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แถลงข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิชชั่น) ประจำปี 2558 ว่า นักเรียนสามารถเลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 802 คณะ/สาขาวิชา แยกเป็น 4,114 รหัสวิชา สามารถรองรับนักศึกษาได้จำนวน 118,528 คน โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 87 แห่งเข้าร่วม แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. 24 แห่ง รับ 57,655 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 24 แห่ง รับ 22,210 คน สถาบันสมทบ 5 แห่ง รับ 740 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 34 แห่ง รับ 37,923 คน โดยทาง สอท.จำหน่ายระเบียบการรับสมัครระหว่างวันที่ 6-17 พ.ค.2558 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานที่จำหน่าย หรือสามารถดาวน์โหลดระเบียบดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th หรือ www.aupt.or.th และจะเปิดรับสมัครวันที่ 10-17 พ.ค.2558 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th หรือ www.aupt.or.th, ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 10-19 พ.ค.2558 ชำระเงินได้ทางธนาคาร 8 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ทหารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ธ.ธนชาต และที่ทำการไปรษณีย์ไทย และในปีนี้สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งมีจุดให้บริการชำระเงินทั้งในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงในห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านค้าต่างๆ รวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม นักเรียนสามารถยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 10-17 พ.ค.2558 ทางโทรสาร 0-2354-5155-6 และจะมีการตรวจสอบคะแนนและรายชื่อผู้ที่ตัดสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค.2558

นายประสาทกล่าวต่อว่า สำหรับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จะประกาศในวันที่ 5 มิ.ย.2558 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.thหรือ www.aupt.or.thและหน่วยงานที่ร่วมประกาศกับสมาคม รวมถึงเว็บไซต์เคาร์เตอร์เซอร์วิส www.countersevice.co.th, สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15-17 มิ.ย.2558 ที่สถาบันอุดมศึกษาที่นักเรียนสอบได้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 1 ก.ค.2558 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th หรือ www.aupt.or.th นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการคำนวณคะแนน สมาคมได้จัดทำโปรแกรมคำนวณคะแนน Admissions 58 ไว้บน www.aupt.or.th ขอให้นักเรียนใช้โปรแกรมคำนวณของสมาคมที่เป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สอท. โทร.0-2354-5150-2 โทรสาร 0-2354-5155-6 โดยยอดเปิดรับสมัครของปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่าจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 3,000 คน เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้นคือ มหาวิทยาลัยในส่วนของสถาบันสมทบเพิ่มขึ้น 1 แห่งที่เข้าร่วม

ทั้งนี้ สำหรับรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครแอดมิชชั่นประจำปี 2558 มีจำนวน 87 แห่ง ได้แก่ 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 1,902 คน 2.ม.เกษตรศาสตร์ รับ 8,893 คน 3.ม.ขอนแก่น รับ 2,050 คน 4.ม.เชียงใหม่ รับ 2,675 คน 5.ม.ทักษิณ 812 คน 6.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 827 คน 7.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2,560 คน 8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 625 คน 9.ม.ธรรมศาสตร์ 3,668 คน 10.ม.นครพนม 298 คน

11.ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 220 คน 12.ม.นเรศวร 4,027 คน 13.ม.บูรพา 4,573 คน 14.ม.พะเยา 2,065 คน 15.ม.มหาสารคาม 2,433 คน 16.ม.มหิดล 1,437 คน 17.ม.แม่โจ้ 4,220 คน 18.ม.แม่ฟ้าหลวง 1,510 คน 19.ม.วลัยลักษณ์ 1,470 คน 20.ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 1,869 คน 21.ม.ศิลปากร 2,988 คน 22.ม.สงขลานครินทร์ 3,564 คน 23.ม.อุบลราชธานี 1,444 คน 24.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1,525 คน 25.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 200 คน 26.มทร.กรุงเทพ 700 คน 27.มทร.ตะวันออก 1,130 คน 28.มทร.ธัญบุรี 1,195 คน 29.มทร.พระนคร 365 คน 30.มทร.รัตนโกสินทร์ 425 คน

31.มทร.ล้านนา 1,115 คน 32.มทร.ศรีวิชัย 200 คน 33.มทร.สุวรรณภูมิ 670 คน 34.มทร.อีสาน 504 คน 35.มรภ.กาญจนบุรี 216 คน 36.มรภ.จันทรเกษม 430 คน 37.มรภ.ชัยภูมิ 360 คน 38.มรภ.ธนบุรี 2,130 คน 39.มรภ.นครสวรรค์ 950 คน 40.มรภ.สมเด็จเจ้าพระยา 2,816 คน 41.มรภ.พระนครศรีอยุธยา 675 คน 42.มรภ.พิบูลสงคราม 755 คน 43.มรภ.มหาสารคาม 755 คน 44.มรภ.ราชนครินทร์ 205 คน 45.มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1,915 คน 46.มรภ.สวนดุสิต 1,370 คน 47.มรภ.สวนสุนันทา 1,849 คน 48.มรภ.สุรินทร์ 285 คน 49.มรภ.เพชรบุรี 1,000 คน
50.ม.นวมินทราธิราช 40 คน 51.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 25 คน 52.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 40 คน 53.สถาบันการพลศึกษา 435 คน 54.ม.กรุงเทพ 1,580 คน 55.ม.กรุงเทพธนบุรี 1,140 คน 56.ม.เกษมบัณฑิต 3,050 คน 57.ม.เกริก 1,715 คน 58.ม.คริสเตียน 810 คน 59.ม.เจ้าพระยา 400 คน 60 ม.เซนต์จอห์น 220 คน 61.ม.ตาปี 275 คน 62.ม.เทคโนโลยีมหานคร 240 คน 63.ม.ธนบุรี 580 คน 64.ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 945 คน 65.ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด 2,960 66.ม.นานาชาติเอเชียแปซิฟิกส์ 110 คน 67.ม.เนชั่น 400 คน 68.ม.พายัพ 1,470 คน 69.ม.ฟาร์อีสเทอร์น 1,030 คน 70.ม.ภาคกลาง 1,000 คน 71.ม.รังสิต 4,040 คน

72.ม.ราชธานี 810 คน 73.ม.วงษ์ชวลิตกุล 735 คน 74.ม.เวสเทิร์น 870 คน 75.ม.ศรีปทุม 1,450 คน 76.ม.สยาม 1,170 คน 77.ม.หอการค้าไทย 3,645 คน 78.ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1948 คน 79.ม.อีสเทิร์นเอเชีย 810 คน 80.ม.หาดใหญ่ 1,150 คน 81.วิทยาลัยเชียงราย 310 คน 82.วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 140 คน 83.วิทยาลัยเซาส์อีสบางกอก 360 คน 84.วิทยาลัยดุสิตธานี 240 คน 85.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 180 คน 86.วิทยาลัยนครราชสีมา 810 คน และ 87.วิทยาลัยสันตพล 1,330 คน

 

ที่มา : ไทยโพสต์