ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.พิษณุโลก

9 ก.ค. 2558 16:26 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 การจัดการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบของ สทศ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558  จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.พิษณุโลก

            นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวว่า สทศ.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ทุกประเภทการสอบ) โดยดำเนินการตามตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานการบริหารการทดสอบ มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ โดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัด ศูนย์สอบ สนามสอบ ฯลฯ ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรม โปร่งใส มีมาตรฐาน

ภาพ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.พิษณุโลก

            การเตรียมความพร้อมในจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2558  ได้มีการลดจำนวนวิชาสอบจาก 8 วิชา เหลือ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์  สำหรับวันสอบและวันประกาศผลสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่

  • O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559                        ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2559
  • O-NET ม.3 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559                ประกาศผลสอบวันที่ 29 มีนาคม 2559
  • O-NET ม.6 สอบวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559                    ประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2559

ภาพ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.พิษณุโลก

            นอกจากนี้ ได้มีการสรุปปัญหาที่พบจากการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา เช่น ปัญหาการส่งข้อมูลนักเรียน (ส่งข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา) ข้อมูลโรงเรียนไม่เป็นปัจจุบัน เป็นต้น และได้แจ้งปฎิทินการดำเนินงานทั้งในระดับ สทศ./ระดับศูนย์สอบ/ ระดับสนามสอบ/กรรมการคุมสอบ รวมถึงเน้นย้ำให้ศูนย์สอบ/สนามสอบ/กรรมการคุมสอบ และบุคลากรประจำสนามสอบปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด