แจ้งกำหนดการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562

สทศ. แจ้งกำหนดการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562

         ตามหนังสือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ.62/0082 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 สทศ. จึงขอแจ้งกำหนดการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 จากเดิมวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดทางเว็บไซต์ www.niets.or.th/catalog/view/246

         ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบในระบบ GAT/PAT ทาง http://www.gatpat.niets.or.th/GPS.Register.Web/Account/Login ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป