ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2561

12 ก.พ. 2562 15:33 น.

ผู้อ่าน

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-NET (Non-Formal National Educational Test) ครั้งที่ 2/2561 เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นปีสุดท้ายในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดสอบครอบคลุมเนื้อหา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระทักษะการเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน สาระการประกอบอาชีพ สาระทักษะการดำเนินชีวิต และสาระการพัฒนาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนำผลสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงนำผลสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ภาพ สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2561

สทศ. ดำเนินการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2561 แบ่งเป็น (1) การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 367 คน โดยจัดสอบที่สนามสอบศูนย์เครือข่าย E-Testing มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 174 คน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 84 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 103 คน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 193 คน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 103 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 90 คน) และ (2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 144,109 คน แบ่งเป็น ระดับชั้นประถมศึกษา 7,718 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 54,515 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 81,876 คน

ภาพ สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2561

สทศ. ขอขอบคุณศูนย์สอบและสนามสอบที่ปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบการสอบ รวมถึงดำเนินการมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดประกาศผลสอบ N-NET ในวันที่ 11 มีนาคม  2562 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2561