ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เชิญชวนตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

13 พ.ค. 2562 16:31 น.

ผู้อ่าน

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ) ซึ่งเป็นการประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น

ในการนี้ผู้ประเมินได้กำหนดให้ หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก* (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)  โดยมี 2 ช่องทาง คือ 

1. คลิ๊กตามลิ้ง https://itas.nacc.go.th/go/eit/0yavls

2. แสกน QR code ด้านล่างนี้

ภาพ เชิญชวนตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าว โดยขอรับรองว่า ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

 

*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563