บังคับให้ต้องสอบทุกคนหรือไม่?

ไม่ใช่การบังคับสอบ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสาขาวิชา คณะ และสถานศึกษา โดยจะจัดสอบเฉพาะสถานศึกษาที่มีความพร้อม และสมัครใจส่งนักศึกษาเข้าสอบ