การทดสอบมีความซ้ำซ้อนกับการทดสอบของสถานศึกษาที่มีอยู่?

ไม่ซ้ำซ้อน เนื่องจากการทดสอบการวัดทักษะพื้นฐาน 4 วิชา มุ่งวัดทักษะความรู้สำหรับการประกอบอาชีพ ไม่เน้นการท่องจำ โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ที่ทุกมหาวิทยาลัยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ