รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม

ประวัติกรรมการบริหาร

ชื่อ รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม
เกิด -
อายุ 57 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป ศิริราชพยาบาล
 • อบรมหลักสูตร Clinical Fellow in Surgical Nutrition Syrause New York, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 51
 • วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรรมการคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม
 • กรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 • กรรมการบริหารคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • กรรมการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
 • กรรมการคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล