ทดสอบเพื่ออะไร? ต้องการวัดอะไร?

การสอบ U-NET มุ่งวัดคุณภาพของสถานศึกษา เนื่องจากคุณภาพบัณฑิต คือ คุณภาพของสถานศึกษา และผู้สอบสามารถใช้ผลสอบเพื่อประเมินศักยภาพของตนเองได้