ทำไม สทศ.ต้องสอบ U-NET

เหตุผลที่ สทศ.จัดสอบ U-NET  มีดังนี้

            (1)  เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการนำผลคะแนน U-NET ไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก

            (2)  เพื่อวัดคุณภาพบัณฑิต 

            (3)  เพื่อนำไปใช้ในการประกันคุณภาพ ได้แก่

                  (3.1) การประกันคุณภาพภายนอก : เป็นการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เข้ามาทำหน้าที่ประเมินผลการจัดการศึกษา และทำการตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งหน่วยงานที่ต้องใช้ผลสอบ U-NET                       

      ทั้งนี้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้มีการประชุมหารือถึงการนำผลการทดสอบ U-NET มาเป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563) ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมเห็นด้วยที่ สมศ.จะใช้ผลสอบ U-NET ซึ่งประเมินคุณภาพบัณฑิตมาเป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินมหาวิทยาลัย เพราะที่ผ่านมา ยังไม่มีหน่วยงานกลางใดทำการประเมิน ดังนั้น การที่ สมศ.นำผลสอบ U-NET มาใช้เปรียบเสมือนหน่วยงานกลางในการประเมิน เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน

                  (3.2) การประกันคุณภาพภายใน : เป็นการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้นๆ  ถือได้ว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา และการทำงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

         ทั้งนี้ การสอบ U-NET เป็นการดำเนินการตามพันธกิจ ระบุว่า สถาบันฯ ต้องจัดทำระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลในทุกระดับ ได้แก่ ระดับขั้นพื้นฐาน (การสอบ O-NET) , ด้านอาชีวศึกษา (การสอบ V-NET) , ระดับอุดมศึกษา (การสอบ U-NET) ซึ่งที่ผ่านมา สทศ.ได้ดำเนินการจัดทดสอบทุกระดับแล้ว ยกเว้นระดับอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้ สทศ.ได้มีการกำหนดกรอบงานวิจัยโครงการการวิจัย U-NET มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เพื่อให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) นำผลคะแนน U-NET ไปใช้ในการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามที่กฎหมายกำหนด โดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : Thai Qualifications Framework for Higher Education)