การสอบ U-NET มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือไม่

การสอบ U-NET ไม่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพราะการสอบ U-NET เป็นการสอบเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการนำผลสอบไปใช้ และเป็นการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นการทดสอบและประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : Thai Qualifications Framework for Higher Education) ดังนั้น การสอบ U-NET หรือ ไม่ได้สอบ U-NET จึงไม่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาแต่อย่างใด