การสอบ U-NET มีผลต่อการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานหรือไม่

ไม่มีผลต่อการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เนื่องจากการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาและดุลยพินิจของแต่ละองค์กร โดย สทศ.ไม่ได้มีการประสานงาน หรือ ไม่ได้มีอำนาจในการสั่งการให้สถานประกอบการการนำผล U-NET ไปใช้ เพียงแต่ในอนาคต หากมีหน่วยงานบางแห่งระบุให้ผู้สมัครต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น ผลสอบ TOEIC ผู้สมัครอาจใช้ผลสอบ U-NET ยื่นแทนผลสอบ TOEIC  โดยที่ไม่ต้องเสียเงินค่าสมัครสอบ TOEIC ใหม่ เป็นต้น