ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

กลุ่มงานอำนวยการ

ผู้อ่าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ ธุรการและสารบรรณ นิติการ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สื่อสารองค์กร การประชุม เลขานุการผู้บริหาร และงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานอำนวยการ

  ภาพ กลุ่มงานอำนวยการ

นายภาคภูมิ ภู่มณี
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

เบอร์โทร 02-2173800 ต่อ 3001

 
      เบอร์ต่อ
1. นายยงยุทธ รุ่งรอดศักดิ์ชัย รองหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ 3002
2. นางศิริรัตน์ ชัยฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บัญชี 3401
3. นางสาวพิมพา จอนสำโรง เจ้าหน้าที่บัญชี 3402
4. นางนัทธิยา สิริสัณห์ เจ้าหน้าที่การเงิน 3301
5. นางรุ่งฤดี  ศรีแป๊ะบัว เจ้าหน้าที่การเงิน 3302
6. นางสาวอนุสรา ขันเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน 3303
7. นายสมพงษ์ แซ่ตัน นิติกร 3201
8. นายวัชระ กลิ่นสุวรรณ นิติกร 3202
9. นางสาวรสริน ศิรินันทนาพร เจ้าหน้าที่พัสดุ 3501
10. นางสาวรุ่งสกาว สุจริตกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ 3502
11. นางสาวอันธิกา  อุปทุม เจ้าหน้าที่พัสดุ 3503
12. นางสาวปรารถนา จงฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 3101
13. นางสาวธิติยา แสงจันทร์ เลขานุการผู้อำนวยการ 3801
14. ว่าที่ ร.ต.ธัชพล ยุกตะนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3701
15. นางสาวสุมาลี นุ่มโต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3702
16. นางสาวสุภาพร  ชะตาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3703
17. นางสาวกิ่งแก้ว มาเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -
18. นางสุวดี ธนวิจิตรพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3601
19. นางกิติยาพร เรืองทอง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3602
20. นางจันจิรา เทือกเทียน เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ 3611
21. นางสาววิภาพร  ทองประเสริฐ เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ 3612
22. นางสาวสุนิสา อาริยะดิษฐ์ เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ 3613