กลุ่มงานอำนวยการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสถาบัน เป็นกลุ่มงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มงานอื่น ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน โดยมีงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
  1. งานบริหารงานทั่วไป และงานพัสดุ ได้แก่ งานบริหารทั่วไปดูแลงานประชุมต่างๆ งานธุรการและสารบรรณ งานเลขานุการผู้อำนวยการ งานประชุม งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ
  2. งานการเงินและบัญชี ได้แก่ งานการเงิน และงานบัญชี
  3. งานบริหารงานบุคคล และกฎหมายได้แก่ งานบริหารและพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ งานกฎหมาย
  4. งานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

กลุ่มงานอำนวยการ

งานบริหารงานบุคคล

1. นายกาญจนศักดิ์ จารุปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
2. นางสาวทิพวรรณ  สุขีรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

งานกฏหมาย

1. นายสมพงษ์ แซ่ตัน นิติกร

งานการเงินและบัญชี

1. นายภาคภูมิ ภู่มณี หัวหน้างานการเงินและบัญชี
2. นางศิริรัตน์ ชัยฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บัญชี
3. นางสาวนัทธิยา ขอสืบ เจ้าหน้าที่การเงิน
4. นางรุ่งฤดี  ศรีแป๊ะบัว เจ้าหน้าที่การเงิน

งานบริหารงานทั่วไปและพัสดุ

1. นายยงยุทธ รุ่งรอดศักดิ์ชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไปและพัสดุ
2. นางสาวรสริน ศิรินันทนาพร เจ้าหน้าที่พัสดุ
3. นางสาวรุ่งสกาว สุจริตกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
4. นางสาวเตือนใจ  สิริจันทร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
5. นางสาวสุมาลี นุ่มโต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชุม)
6. ว่าที่ ร.ต. ธัชพล ยุกตะนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชุม)
7. นางสาวธิติยา แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการผู้อำนวยการ)
8. นางสาวพรนภา ภูมิทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการผู้อำนวยการ)
9. นางสาวสุภาพร ชะตาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10. นางสาวปรารถนา จงฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ