กลุ่มงานอำนวยการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ ธุรการและสารบรรณ นิติการ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สื่อสารองค์กร การประชุม เลขานุการผู้บริหาร และงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานอำนวยการ

1. นายภาคภูมิ ภู่มณี หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
2. นายยงยุทธ รุ่งรอดศักดิ์ชัย รองหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
3. นางศิริรัตน์ ชัยฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บัญชี
4. นางสาวพิมพา จอนสำโรง เจ้าหน้าที่บัญชี
5. นางสาวนัทธิยา ขอสืบ เจ้าหน้าที่การเงิน
6. นางรุ่งฤดี  ศรีแป๊ะบัว เจ้าหน้าที่การเงิน
7. นายสมพงษ์ แซ่ตัน นิติกร
8. นางสาวรสริน ศิรินันทนาพร เจ้าหน้าที่พัสดุ
9. นางสาวรุ่งสกาว สุจริตกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
10. นางสาวปรารถนา จงฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
11. นางสาวธิติยา แสงจันทร์ เลขานุการผู้อำนวยการ
12. ว่าที่ ร.ต.ธัชพล ยุกตะนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
13. นางสาวสุมาลี นุ่มโต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
14. นางสาวสุภาพร  ชะตาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
15. นางสาวพรนภา ภูมีทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
16. นางสุวดี ธนวิจิตรพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
17. นางกิติยาพร เรืองทอง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
18. นางจันจิรา เทือกเทียน เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
19. นางสาววิภาพร  ทองประเสริฐ เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
20. นายสันติพงษ์ ฝึกความดี เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
21. นางสาวสุนิสา อาริยะดิษฐ์ เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์