ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนนทบุรี

31 ก.ค. 2562 14:58 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานศูนย์สอบ ผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์และคณะทำงานจากศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชน จาก 18 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสระแก้ว ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนนทบุรี

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนนทบุรี

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สทศ. ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 มาตรฐาน ประกอบด้วย (1) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ (2) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (3) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ การให้คะแนนและการประมวลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้  นอกจากนี้ สทศ. ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารการทดสอบ O-NET ให้เป็นห้องสอบ / สนามสอบ / ศูนย์สอบสีขาว โดยขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET และระเบียบสถาบันทดสอบฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การทดสอบ O-NET มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ 4 ช่องทาง ดังนี้ (1) สายตรงผู้บริหาร (2) จดหมายทางไปรษณีย์  (3) E-mail : testing@niets.or.th  (4) Call Center 0-2217-3800

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนนทบุรี

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงภาพรวมการบริหารการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 และการเตรียมความพร้อมในการบริหารการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 โดยขอให้ศูนย์สอบและสนามสอบดำเนินการตามปฏิทินการทำงาน เช่น เช่น โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบ ผ่านระบบ O-NET  วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562 โรงเรียนแจ้งเพิ่มลดรายชื่อนักเรียนผ่านระบบ O-NET วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2562  สมัครสอบ O-NET เทียบเท่า ป.6 และม.3 วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2562 สมัครสอบ O-NET เทียบเท่า ม.6 วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2562  ฯลฯ และเพื่อให้การทดสอบมีความยุติธรรม โปร่งใส และดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET และปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนนทบุรี

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนนทบุรี

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนนทบุรี