ผู้บริหาร

 

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ

ผู้อำนวยการ
ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ

รองผู้อำนวยการ

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ
ดร.เนตรดาว ยั่งยุบล รองผู้อำนวยการ
นางสาวดรุณี  ร่องพืช รองผู้อำนวยการ

 

ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ