ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

28 ส.ค. 2562 14:53 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดย สทศ. ได้จัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Testing)  มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้ 

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

 

สนามสอบศูนย์เครือข่าย

จังหวัด

ผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)

1. สทศ.

กรุงเทพฯ

90 คน

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

108 คน

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

30 คน

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม

132 คน

5. มหาวิทยาลัยบูรพา

ชลบุรี

34 คน

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นครราชสีมา

42 คน

7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอนแก่น

132 คน

8. มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก

29 คน

9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

150 คน

10. ม.สงขลานครินทร์

สงขลา

78 คน

11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นครศรีธรรมราช

30 คน

รวม 855 คน
 

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

สทศ. จะประกาศผลการทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ทั้งนี้ หากผู้เข้าสอบได้ผลคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป สทศ. จะจัดส่งหนังสือรับรองผลคะแนนไปให้ตามที่อยู่ที่ระบบรับสมัครสอบ ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการทดสอบ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)