ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

21 พ.ย. 2562 17:16 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562  การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานและคณะทำงานจากศูนย์สอบ 18 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์สอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุม 3501 สทศ.

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562  การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย  รองผู้อำนวยการ สทศ. ได้สรุปผลการดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชาของปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งแนวทางปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ของระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ เพื่อให้การทดสอบมีความยุติธรรม โปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562  การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย กล่าวถึงปฏิทินการดำเนินและแนวทางในการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์สอบกำชับสนามสอบในเรื่องระเบียบการเข้าห้องสอบ การตรวจหลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ โดยเฉพาะห้ามไม่ให้นำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ ในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562  การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562  การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562  การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562  การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563