ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

GAT/PAT ปีการศึกษา 2559

ผู้อ่าน

 

***ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบคุณสมบัติ  กรอกข้อมูลตามระบบให้ถูกต้อง  และดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนของการสมัครสอบ
และภายในระยะเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ***