ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

1 ก.พ. 2563 13:49 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 โดย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และO-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ)  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต โดยมี นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราชวินิตให้การต้อนรับ

ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ว่า สำหรับภาพรวมการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี นักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำข้อสอบมาก เพราะรู้ว่าคะแนนสอบ O-NET มีความสำคัญสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และยังเป็นการวัดระดับความรู้ของตนเอง ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการเตรียมความพร้อมการจัดสอบครั้งนี้ ซึ่งหวังว่าการสอบ O-NET จะช่วยกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวและตั้งใจการสอบมากขึ้น เพราะจะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของโรงเรียน นอกจากนี้ ในการสอบ O-NET วันนี้ ทางโรงเรียนราชวินิต ได้มีมาตรการมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสและฝุ่นเป็นอย่างดีตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. กำหนด รวมทั้งได้ให้บริการแอลกอฮอลล์สำหรับล้างมือให้แก่ผู้เข้าสอบด้วย

ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 786,185 คน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการทดสอบด้วยแบบทดสอบ (Paper Pencil) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 716,373 คน และทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 694 คน แบ่งตามศูนย์สอบ E-Testing 4 ศูนย์ ดังนี้ (1) ม.บูรพา 206 คน (2) ม.นเรศวร 148 คน (3) ม.เชียงใหม่ 160 คน (4) ม.สงขลานครินทร์ 180 คน  สำหรับวิชาสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สอบทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียน โรงเรียน และต้นสังกัดได้นำผลการทดสอบ O-NET ไปวางแผนการจัดการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ. ได้เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET โดยสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่โรงเรียนและนักเรียนได้รับทราบถึงความสำคัญของการทดสอบและการประเมินผลการทดสอบ นอกจากนี้ สพฐ. ยังได้จัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ เพื่อให้ครูได้นำตัวอย่างข้อสอบไปเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนสอบ พร้อมกับสร้างความตระหนักในการสอบ O-NET ว่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งได้ส่งเสริมให้มีการนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต