ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดศูนย์ตรวจอัตนัย O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

18 ก.พ. 2563 09:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดศูนย์ตรวจอัตนัย O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ตรวจอัตนัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET วิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และข้อค้นพบจากการตรวจอัตนัย 3 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 - 2561) โดยมี ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะประธานศูนย์ตรวจอัตนัยกล่าวต้อนรับคณะครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดศูนย์ตรวจอัตนัย O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช