ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

การสร้างความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สทศ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

29 ต.ค. 2563 10:51 น.

ผู้อ่าน

ภาพ การสร้างความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สทศ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดเวทีการสร้างความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE  โดยมี ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. และ ผศ.ดร.นิคม  แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม ร่วมด้วย รศ.ดร.ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.พิกุล  เอกวรางกูร  รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ดร.ธนนันท์  ธนารัชตะภูมิ  อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ สทศ. รวม 26 คน เข้าร่วมร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 3501 ชั้น 35 อาคารพญาไท พลาซ่า

ภาพ การสร้างความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สทศ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

ภาพ การสร้างความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สทศ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

ภาพ การสร้างความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สทศ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

ภาพ การสร้างความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สทศ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

ภาพ การสร้างความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สทศ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

ภาพ การสร้างความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สทศ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

ภาพ การสร้างความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สทศ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE