ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้อำนวยการ สทศ. เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

14 มี.ค. 2564 14:42 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย กรรมการ สทศ. (ดร.วราภรณ์ สีหนาท และ ผศ.ดร.อดิศร  เนาวนนท์)  ผู้อำนวยการ สทศ. (ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ) และอาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร) ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการเป็นศูนย์สอบดิจิทัล (Digital Testing) และการเข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (Test of English Communication in the Workplace; TEC-W) ของ สทศ. กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานการประชุม
ภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้อำนวยการ สทศ. เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ครั้งที่ 1/2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย