ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2564 ย้ำผู้เข้าสอบอย่าลืมบัตรแสดงตนในวันสอบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

25 มี.ค. 2564 14:48 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2564 ย้ำผู้เข้าสอบอย่าลืมบัตรแสดงตนในวันสอบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสอบวันเสาร์ที่ 27 และวันจันทร์ที่ 29  มีนาคม 2564 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 387,137 คน และมีสนามสอบ 395 แห่งทั่วประเทศ 
 
ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เป็นวันแรกของการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดสอบ 3 วิชา ได้แก่ สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 จัดสอบ 2 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ สทศ. ขอเน้นย้ำนักเรียนอย่าลืมนำหลักฐานที่ใช้แสดงตนในวันสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย พร้อมทั้งขอให้นักเรียนวางแผนการเดินทางและไปถึงสนามสอบก่อนเวลา เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ
 
นอกจากนี้ สทศ. ยังได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ในส่วนของศูนย์สอบและสนามสอบ ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันฯ โดยมีจุดคัดกรองก่อนเข้าสนามสอบ ตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ทำความสะอาดห้องสอบ สนามสอบ และบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน รวมถึงจัดสถานที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและให้ความสำคัญปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
 
สำหรับการประกาศผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สทศ. จะประกาศผลสอบในวันที่ 27 เมษายน 2564 โดย สทศ. ได้จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การนำผลสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนรับทราบถึงวิธีการดูใบรายงานผลสอบ O-NET รายบุคคล และการนำผลสอบไปใช้ในการประเมินตนเอง รวมทั้งนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแต่ละรายวิชาให้ดียิ่งขึ้น สำหรับโรงเรียน สทศ. ได้อธิบายถึงใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ทั้ง 6 ฉบับ เพื่อให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทราบถึงวิธีการพิจารณาใบรายงานผลแต่ละฉบับ และสามารถนำผลสอบไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของ รวมทั้งนำไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาให้ดียิ่งขึ้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.niets.or.th
 
ภาพ สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2564 ย้ำผู้เข้าสอบอย่าลืมบัตรแสดงตนในวันสอบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด