ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 วิชาสามัญ และ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 ผลการตรวจสอบคะแนนมีความถูกต้องตรงตามที่ สทศ. ได้ประกาศ

7 พ.ค. 2564 18:02 น.

ผู้อ่าน

          ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 วิชาสามัญ และ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564  ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564 ซึ่งผู้รับบริการสามารถแจ้งความประสงค์ว่า จะดำเนินการตรวจสอบกระดาษคำตอบด้วยตนเองที่ สทศ.  หรือ มอบให้ สทศ. เป็นผู้ดำเนินการแทน ซึ่งมีกำหนดการให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 นั้น

 

          สทศ. ได้สรุปจำนวนผู้ยื่นคำร้องทั้งหมด 7,953 คน มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ให้บริการ

จำนวนผู้ยื่นคำร้องที่มีความประสงค์ (คน)

รวม (คน)

ดูกระดาษคำตอบที่ สทศ.

มอบให้ สทศ. ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผลผ่านระบบออนไลน์

6 พฤษภาคม 2564

1,386

1,076

2,462

7 พฤษภาคม 2564

1,120

4,371

5,491

รวม

2,506

5,447

7,953


          ทั้งนี้ ผลการดูกระดาษคำตอบของผู้ขอรับบริการทุกคน ทุกวิชา มีความถูกต้องตรงตามที่ สทศ. ได้ประกาศผลไปแล้วทั้งหมด

 

ภาพ สทศ. ให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 วิชาสามัญ และ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 ผลการตรวจสอบคะแนนมีความถูกต้องตรงตามที่ สทศ. ได้ประกาศ

ภาพ สทศ. ให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 วิชาสามัญ และ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 ผลการตรวจสอบคะแนนมีความถูกต้องตรงตามที่ สทศ. ได้ประกาศ