ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมบรรจุปฎิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี พ.ศ. 2559

22 ต.ค. 2558 17:00 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมบรรจุปฎิทินตั้งโต๊ะประจำปี พ.ศ 2559 จำนวน 42,100 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างสอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือเป็น
ผู้ที่ห้ามเสนอราคาหรือห้ามเข้าติดต่อใดๆ กับสถาบันฯ หรือเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญากับสถาบันฯ จนถูกบอกเลิกสัญญา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันฯ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ณ งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
ผู้สนใจติดต่อขอแบบและเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม พ.ศ.2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2217-3800 ต่อ 107-108 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.