ดร.ชาคร วิภูษณวนิช

ประวัติประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช
เกิด 8 กรกฎาคม 2495  
อายุ 67 ปี

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. Condensed Matter Physic จาก The University of New South Wales , Australia พ.ศ. 2531
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2516
 

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2522-2553
 • ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2532-2533
 • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2533-2535
 • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พ.ศ. 2535-2536
 • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พ.ศ. 2536-2539
 • รองผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2541
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2542
 • รองผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2544-2546
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2547-2549
 • รองอธิการบดี (สนามจันทร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551-2553
 • รองผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554-2555
 • ข้าราชการบำนาญ/ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ด้านบริหาร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน