สทศ. จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สทศ. ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 3501 สทศ.

ช่วงเช้า มีกิจกรรมสานพลังสร้างความสุขในชีวิต และการทำงาน ในหัวข้อ “สานพลังสร้างความสุขในชีวิต และการทำงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19” โดย อาจารย์ชัยวัฒน์  ถิระพันธุ์ ประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

ช่วงบ่าย มีกิจกรรมการเสริมความรู้ สร้างประสิทธิภาพ สู่ผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน ในหัวข้อ “หลักพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล” โดย ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และหัวข้อ “ข้อความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง : การร่าง TOR” โดย นายสามารถ แสงรินทร์ นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง