ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27 ก.ย. 2564 15:22 น.

ผู้อ่าน

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สทศ. ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 3501 สทศ.

ภาพ สทศ. จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ช่วงเช้า มีกิจกรรมสานพลังสร้างความสุขในชีวิต และการทำงาน ในหัวข้อ “สานพลังสร้างความสุขในชีวิต และการทำงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19” โดย อาจารย์ชัยวัฒน์  ถิระพันธุ์ ประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

ภาพ สทศ. จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ช่วงบ่าย มีกิจกรรมการเสริมความรู้ สร้างประสิทธิภาพ สู่ผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน ในหัวข้อ “หลักพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล” โดย ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ภาพ สทศ. จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

และหัวข้อ “ข้อความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง : การร่าง TOR” โดย นายสามารถ แสงรินทร์ นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ภาพ สทศ. จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพ สทศ. จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพ สทศ. จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพ สทศ. จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพ สทศ. จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพ สทศ. จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพ สทศ. จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพ สทศ. จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564