รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา จาติเสถียร

ประวัติกรรมการบริหาร

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  จาติเสถียร
เกิด 24 พฤษภาคม 2494
อายุ 68 ปี

ประวัติการศึกษา

  • Post Doctor คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา Plant Genetics Technical University of Munich
  • ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา Plant Genetics Technical University of Munich
  • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา การสอนชีววิทยา-เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

  • รองประธานหลักสูตรสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2539-2541
  • ประธานคณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544-2551
  • รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544-2551
  • รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549-2550
  • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552-2554