ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เต็มรูปแบบ

5 ก.พ. 2565 11:00 น.

ผู้อ่าน

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา หรือ B-NET (Buddhism National Educational Test) ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เต็มรูปแบบ โดยจัดสอบ 4 วิชา ประกอบด้วย ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย ซึ่งในปีนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 9,137 คน แบ่งเป็น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6,159 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2,978 คน มีสนามสอบ 84 สนาม และห้องสอบ 272 ห้อง

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เต็มรูปแบบ

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สทศ. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบเป็นสำคัญ นอกจากนี้ สทศ. ยังได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบ บุคลากรประจำสนามสอบและผู้ที่อยู่ในบริเวณสนามสอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด เช่น ทำความสะอาดสนามสอบ มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  การเว้นระยะห่าง Social Distancing เป็นต้น ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลการทดสอบ B-NET ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เต็มรูปแบบ

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เต็มรูปแบบ

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เต็มรูปแบบ