ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

26 ก.พ. 2565 15:00 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามสอบทั่วประเทศ
ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด
 
ทั้งนี้ สทศ. ได้ประกาศเลขที่นั่งสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 323,265 คน มีสนามสอบ 394 สนาม มีห้องสอบ 13,239 ห้อง และมีข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 29 คน แบ่งเป็น (1) ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น (ใช้แบบทดสอบอักษรเบรลล์ ตัวเต็ม) จำนวน 9 คน (2) ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น (ต้องการผู้ช่วยอ่านแบบทดสอบ) จำนวน 13 คน (3) ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น (ตาเลือนราง) (ใช้แบบทดสอบอักษรขยาย) จำนวน 7 คน
 
ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด
 
การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สอบ 2 วัน โดยวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สอบ 3 วิชา ได้แก่ สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวันอาทิตย์ที่ 27 สอบ 2 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย และ วิทยาศาสตร์ 
ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด
 
นอกจากนี้ สทศ. ได้ออกประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขของสนามสอบ สำหรับบุคลากรประจำสนามสอบและผู้เข้าสอบ รวมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดจะประกาศผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th
ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด
 
ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด