ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการทดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เต็มรูปแบบ

5 มี.ค. 2565 12:30 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET (Vocational National Educational Test) ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เพื่อวัดสมรรถนะในการเข้าสู่อาชีพ โดยทดสอบวันละ 2 รอบ รวม 3 วัน สอบวันที่ 5 - 7  มีนาคม 2565 จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 66,160 คน  สนามสอบ 390 สนาม และห้องสอบ 1,603 ห้อง
ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เต็มรูปแบบ
สทศ. ได้พัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2564 ได้พัฒนาแบบทดสอบวัดสมรรถนะในการเข้าสู่อาชีพ มีจำนวน 8 องค์ประกอบ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ร่วมกันกำหนดกรอบพัฒนาแบบทดสอบ V-NET โดยกำหนดองค์ประกอบของการทดสอบตามสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ Workplace Competency และพัฒนาแบบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English Competency)
ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เต็มรูปแบบ
 
สำหรับผู้ที่เข้ารับการทดสอบ V-NET จะได้รับ (1) ผลสอบ V-NET เพื่อประเมินตนเองและนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น (2) ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (DL) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด) (3) วุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด) 
ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เต็มรูปแบบ
นอกจากนี้ สทศ. ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยในแต่ละสนามสอบได้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ มีจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจล จัดห้องสอบและสถานที่โดยเว้นระยะห่าง (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งนี้ มีกำหนดการประกาศผลสอบ V-NET ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th
ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เต็มรูปแบบ
 
ภาพ สทศ. จัดการทดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เต็มรูปแบบ