ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรในโครงการ “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” ให้แก่เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน –กะฮาด จ.ชัยภูมิ

23 พ.ค. 2565 15:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรในโครงการ “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” ให้แก่เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน –กะฮาด จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะ เป็นวิทยากรในโครงการ “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” เพื่อแนะนำการนำผลการทดสอบไปใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาความรู้ความสามารถของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนตาเนิน –กะฮาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ให้สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล จังหวัดชัยภูมิ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 16 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ 

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรในโครงการ “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” ให้แก่เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน –กะฮาด จ.ชัยภูมิ

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรในโครงการ “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” ให้แก่เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน –กะฮาด จ.ชัยภูมิ

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรในโครงการ “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” ให้แก่เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน –กะฮาด จ.ชัยภูมิ

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรในโครงการ “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” ให้แก่เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน –กะฮาด จ.ชัยภูมิ

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรในโครงการ “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” ให้แก่เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน –กะฮาด จ.ชัยภูมิ

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรในโครงการ “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” ให้แก่เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน –กะฮาด จ.ชัยภูมิ

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรในโครงการ “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” ให้แก่เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน –กะฮาด จ.ชัยภูมิ