ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565

21 มิ.ย. 2565 16:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting โดยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุม 53 คน จากศูนย์ประสานงานการจัดสอบ  V-NET จำนวน 20 แห่ง ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565

ดร. วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวสรุปข้อมูลการจัดการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 และการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปีการศึกษา 2565 รวมทั้งแนะนำการนำผลการทดสอบไปใช้ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ศูนย์ประสานงานการจัดสอบดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565 ไปยังสถานศึกษา และกำกับ ติดตามให้การจัดการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีความโปร่งใส และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565

นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม และได้สรุปภาพรวมการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2564 รวมถึงปฏิทินการทำงาน บทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงานการจัดสอบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565 โดยในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ 

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565