ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ผ่านการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนขั้นเอกสาร และเข้ารับการตรวจผลงานเชิงประจักษ์ (ขั้น Site Visit Review)

18 ส.ค. 2565 16:36 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ผ่านการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนขั้นเอกสาร และเข้ารับการตรวจผลงานเชิงประจักษ์ (ขั้น Site Visit Review)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินการคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ขั้นที่ 3 Site Visit Review เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สทศ. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting ซึ่ง สทศ. ได้เสนอ "กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับพลเมืองและกลุ่มเปราะบาง" เข้ารับการประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ภาพ สทศ. ผ่านการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนขั้นเอกสาร และเข้ารับการตรวจผลงานเชิงประจักษ์ (ขั้น Site Visit Review)

ภาพ สทศ. ผ่านการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนขั้นเอกสาร และเข้ารับการตรวจผลงานเชิงประจักษ์ (ขั้น Site Visit Review)

ภาพ สทศ. ผ่านการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนขั้นเอกสาร และเข้ารับการตรวจผลงานเชิงประจักษ์ (ขั้น Site Visit Review)

ภาพ สทศ. ผ่านการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนขั้นเอกสาร และเข้ารับการตรวจผลงานเชิงประจักษ์ (ขั้น Site Visit Review)

ภาพ สทศ. ผ่านการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนขั้นเอกสาร และเข้ารับการตรวจผลงานเชิงประจักษ์ (ขั้น Site Visit Review)

ภาพ สทศ. ผ่านการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนขั้นเอกสาร และเข้ารับการตรวจผลงานเชิงประจักษ์ (ขั้น Site Visit Review)

ภาพ สทศ. ผ่านการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนขั้นเอกสาร และเข้ารับการตรวจผลงานเชิงประจักษ์ (ขั้น Site Visit Review)

ภาพ สทศ. ผ่านการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนขั้นเอกสาร และเข้ารับการตรวจผลงานเชิงประจักษ์ (ขั้น Site Visit Review)