ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) เตรียมพร้อมจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

28 ต.ค. 2565 16:10 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 แห่งทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบ O-NET เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) เตรียมพร้อมจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย  รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวถึงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่มีการปรับรูปแบบการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากเดิมเป็นการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบกระดาษ (Paper Pencil) สู่การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทดสอบฯ สทศ. จึงได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานฯ ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลวัตถุประสงค์ให้รับทราบถึงแนวทาง ขั้นตอน และปฏิทินในการทดสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) เตรียมพร้อมจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย ได้สรุปการจัดสนามสอบและประเด็นปัญหาที่พบ แนวทางการจัดสนามสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล วิธีการย้ายนักเรียนเข้าสอบในสนามสอบต่าง ๆ และแจ้งปฏิทินจัดสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับปรับปรุง) ทั้งนี้ ให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลนักเรียนและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2565  ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ จัดสนามสอบและห้องสอบผ่านระบบ O-NET (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งขอความร่วมมือให้ศูนย์สอบประสานงานไปยังโรงเรียนและดำเนินการตามปฏิทินการจัดสอบ O-NET ติดตามกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th นอกจากนี้ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อธิบายถึงวิธีการใช้งานระบบการทดสอบ O-NET เช่น การยืนยันข้อมูลนักเรียน การปรับปรุงข้อมูลนักเรียน การจัดห้องสอบและสนามสอบ เป็นต้น พร้อมตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) เตรียมพร้อมจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) เตรียมพร้อมจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) เตรียมพร้อมจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)