ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

15 ธ.ค. 2565 16:00 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะ ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565  โดยมีประธานศูนย์สอบและผู้แทนศูนย์สอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือ ภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาเมืองพัทยา รวม 75 แห่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 111 แห่ง เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โดยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการทดสอบ O-NET และการนำผลการทดสอบแต่ละฉบับไปใช้ รวมทั้งข้อค้นพบที่ได้จากการตรวจข้อสอบอัตนัยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้ สทศ. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th  สำหรับกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่  11 กุมภาพันธ์ 2566 (ประกาศผลสอบวันที่ 29 มีนาคม 2566) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 (ประกาศผลสอบวันที่ 30 มีนาคม 2566)  ในปีการศึกษา 2565 สทศ. ได้ดำเนินการทดสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการกำหนดนโยบายชาติและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และประเมินศักยภาพของผู้เรียนด้านการเขียนตามสาระการเขียน รวมทั้งเป็นการพัฒนาระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยให้เป็นมาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส  
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
นอกจากนี้ สทศ. ยังได้พัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยนำข้อสอบ O-NET แต่ละระดับชั้น จำแนกตามรายวิชา เพื่อให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อได้ทราบจุดเด่นหรือจุดอ่อนที่ต้องนำไปวางแผนส่งเสริมหรือพัฒนาตนเอง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าระบบทดลองทำข้อสอบได้ที่ www.niets.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
สทศ. ยังได้ดำเนินการจัดการทดสอบ TEC-W (Test of English Communication in the Workplace) เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ของผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามเกณฑ์ The Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR ซึ่งใช้ในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดสอบปีละ 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 24 ธันวาคม 2565  ครั้งที่ 2 สอบวันที่ 11 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3 สอบวันที่ 24 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 4 สอบวันที่ 9 กันยายน 2566  นอกจากนี้ สทศ. ยังได้ดำเนินการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จัดสอบปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 24 ธันวาคม 2565 และครั้งที่ 2 สอบวันที่ 24 มิถุนายน 2566 สำหรับผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th 
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย ได้อธิบายถึงการบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบ ได้แก่ การประกาศเลขที่นั่งสอบ การปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ การแก้ไขข้อมูล การขนส่งคู่มือและเอกสารการจัดสอบต่าง ๆ ฯลฯ การบริหารจัดการระดับสนามสอบ ได้แก่ บทบาทของคณะกรรมการระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ วิธีการทำงานของกรรมการกลาง วิธีการทำงานของกรรมการคุมสอบ ฯลฯ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบในกรณีต่าง ๆ เพื่อให้ศูนย์สอบทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ชี้แจงไปยังสนามสอบ
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565