ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

19 ธ.ค. 2565 13:15 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting การประชุมแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ 

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

  • รอบที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยมีคณะกรรมการระดับสนามสอบจากสนามสอบจำนวน 263 แห่ง ที่อยู่ในดูแลของศูนย์ประสานงานการจัดสอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-5 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-5 และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุม 
     
  • รอบที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยมีคณะกรรมการระดับสนามสอบจากสนามสอบจำนวน 198 แห่ง ที่อยู่ในดูแลของศูนย์ประสานงานการจัดสอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1-3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1-4 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุม 

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565
ดร. วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวถึงความเป็นมาของการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล สรุปข้อมูลการจัดสอบ ปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการจัดการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปีการศึกษา 2565 และข้อควรระวังในการจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565
นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย ได้บรรยายการบริหารการจัดสอบ Digital Testing พร้อมแนะนำศูนย์ประสานงานการจัดสอบ จากนั้นกล่าวถึงบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการทำงานในสนามสอบ การเตรียมสนามสอบ การใช้งานเอกสารการจัดสอบ และระบบบริหารการจัดสอบ  แนวปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ ทั้งนี้ ยังได้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริหารจัดการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565 ที่แตกต่างจากปีการศึกษา 2564 เช่น เอกสารการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

นายสนทโนรส หล้าธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้แนะนำวิธีการทดสอบด้วยระบบ Digital Testing โดยเน้นย้ำให้ผู้เข้าสอบระมัดระวังถึงการใช้งานระบบการทดสอบ เช่น การกดปุ่มหยุดสอบ การส่งแบบทดสอบ เป็นต้น ทั้งนี้ สทศ. ได้จัดทำวิดีทัศน์การใช้งานระบบ Digital Testing  โดยผู้สนใจสามารถศึกษาวิธีการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th  และในช่วงท้ายของการประชุมชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อสงสัย และประเมินผลการจัดประชุม
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565